News and Events

 

 

 

 

 

ประกาศ !! รายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม 12Plus Shower Sexy Party Break World Record

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้าร่วมงาน “Break World Record Shower + Private Party” ดังรายชื่อต่อไปนี้ ....
 
1.กนกพร สีแสง
2.กนกวรรณ สิงห์ชฎา
3.กรณิกา นามเมืองปักษ์
4.กรรนิกาณ์ คัตทะเนตร
5.กฤติมา ศิริภากร
6.กัญญาณี จินดำรงสมสุข
7.กัลยา อักษร
8.กาญจนา ดากเกี๋ยง
9.กาญจนา ประดิษฐ์โสภา
10.กาญจนา ศรนุวัตน์
11.กานต์สินี สระใจ
12.กิตติพศ จันทร์รวม
13.กุลญา จัทรมณี
14.เกศกนก บัวแก้ว
15.เกศินี กุลโพธิ์
16.ไกรวิทชญ์ คูณมี
17.ขนิษฐา กอผจญ
18.ขวัญดาว ธรรมะวิเศษ
19.ขวัยกมล พรหมครุฑ
20.คณพร พงศ์สุวรรณ
21.คณากาญจน์ ชลนุชา
22.คมสัน นาคสูงเนิน
23.งามตา เสนปิ่น
24.จันทร์จิรา เอื้อพิสิฐ
25.จารุนันท์ ฉิมเขียว
26.จิดามาส โชคสินชัยวีระ
27.จิตสุคนธ์ ธรรมาวสุ
28.จีระนันท์ พินิจมนตรี
29.จุฑาทิพย์ พลทะรักษา
30.จุฑาทิพย์ เพ็งนาค
31.จุฑารัตน์ สุเฌอ
32.เจริญจิต สุขะ
33.ชญานันท์ เจริญคอนบุรี
34.ชนัมพร เทพวัลย์
35.ชนิสา ตราชื่นต้อง
36.ชลธิชา ด่านขุนทด
37.ชลประภัส โสมเจตริน
38.ชัยรัติ บุญลี้
39.ญาณกร กองพอด
40.ญานิพัฒน์ เห็มสุทธ์
41.ฐิฌากรณ์ บางประสิทธิ์
42.ฐิติยา เพชรมาเกิด
43.ณพรรณดา หงส์เวียงจันทร์
44.ณัฐกาณต์ พรหมบุญศรี
45.ณัฐฉัตร วีระพล
46.ณัฐติกาณต์ ภรหมหนู
47.ณัฐพร จิตปรีดา
48.ณัฐพัชร์ บวรจิรวงศ์
49.ณัฐรุจา แสนลม
50.ณิชชา
51.ดวงจันทร์ ราชวงศ์
52.ดวงนภา จิตติชัย
53.ดวงฤทัย คมสัน
54.ดารภรณ์ ทิพย์สุข
55.ดารารัตน์ วรรณขวา
56.ทิพย์วรรณ พูลแสง
57.ทิพย์สุคนธ์ ณรงค์ฤทธิ์
58.ทิพวรรณ  แก้วมณี
59.ธนัชพร ธรรมจันทา
60.ธนัญญา ทรงเจริญ
61.ธนาวดี แสนโกศิก
62.ธมนวรรณ เรืองซื่อ
63.ธาริณี ยศสุนทร
64.ธีราภรณ์ จุมรี
65.นภัสสร เลขนะสุวรรณ
66.นรินทร์ จินดาวัฒนะ
67.นริศา นวลศรี
68.นันฐ์กมลภรณ์  ศิริสกุลงาม
69.นันตพร ทองเต็ม
70.นันทิตา สุขจิตร์
71.นิศาชล สุวรรณ
72.นุศรา ศรีแสงอ่อน
73.เนตรนภา คมพเศวต
74.เนตรนภิศ เมฆทัพ
75.บุญยิสา วัตรผลัด
76.เบญจมาพร ล้ำเลิศธรรม
77.ปนัดดา วุฒิพิทักษ์สวัสดิ์
78.ปนัสยา สุรินทร์
79.ประไพพรรณ  พึ่งฉิม
80.ปรีชญา ณ รังษี
81.ปัณฐิตา ปรานขลิบ
82.ปัทมา วุฒิเศรษฐ์
83.ปารวี อารียะ
84.ปิ่นทิพย์ ปิยะณรงค์โรจน์
85.ปิยฉัตร บุญมานำสิน
86.ปิยวุฒิ ใช้ปัญญา
87.ปุณยนุช จันทรเลิศ
88.พรทิพย์ วงศ์สุรีย์รัตน์
89.พรพิรุณ วาลสุดี
90.พรรัตน์ นิ่มนวล
91.พลอยนัชชา ลาภทวีอุดมวิทย์
92.พัชร  จิตทตานนท์
93.พัตชรัตน์ ศิริภิญโญสโมสร
94.พัตรา ไชยบุตร
95.พัทรพงศ์ ยองทระโคน
96.พัศราพร ที่หมาย
97.พิชชานันท์ ประยูรทรัพย์
98.พิณิลักษณ์ พุ่มไม้
99.พิมพ์ชนก ทัดทาน
100.พิมพ์ชนก มีสิริ
101.พิมพ์ภัทรา เอื้อราษฎร์
102.พิมลวรรณ มุสิอนันต์ชัย
103.ภรณ์ภัทรียา ตรงไตรรัตน์
104.ภัณภา กุลนนท์
105.ภาวเนตร เจริญพวก
106.ภิไพ แก้วบัวคำ
107.มะลิวรรณ ประทุมเพชร
108.เมทินี ยงวรรณกร
109.เยาวนิศ ท่าพลิก
110.รยากร รอดระรัง
111.รักชนก พุกกะนานนท์
112.รักษมี ปุ่ยสาลี
113.รัชดาวัลย์ จิตแสวงทรัพย์
114.รัชนก พยัคฆ์สิงห์
115.รัชนก แสงสุวรรณ
116.รัฐเกตุ กิตติสุรินทร์
117.รัตติยา ทองสุข
118.รัตนา สุขกลิ่น
119.รัตนาพร บุตรงาม
120.ฤทัยรัตน์ สวัสดิโชติชวลิต
121.ลิมิลัน มีแก้ว
122.วณีรัตน์ เพชรเศรษฐ์
123.วนิดา กัลยารัศน์
124.วรพิชชา ปิยะมาดา
125.วรลักษณ์ เหรียญสิริวรรณ
126.วรัญญา ศรีสุวรรณ
127.วรันทิพย์
128.วราพร วิไลวรรณ
129.วราภรณ์ พัฒนสิงห์
130.วราลักษณ์ อุปถัมภักตรานนท์
131.วริศนันท์ ธนพัฒน์บุญเลิศ
132.วริษฐา ทับมงคล
133.วันวิสาข์ นิลปานกัน
134.วิชยา กุฎีแดง
135.วิชุดา สังเสวี
136.วิภานี ทิมทน
137.วิภาวดี ผลักระโทก
138.วิภาวรรณ พนมชัย
139.วิมลรัตน์ เลาหะพงพันธ์
140.วิไลวรรณ นาคสูงเนิญ
141.วิวารินทร์ นีเดอร์แบร์เกอร์
142.วีณารัตน์ เลขาวิน
143.วีราพร ศรสวัส
144.ศรัยยา มุกเมฆ
145.ศรายุทธ หลงขาว
146.ศรีวรอัชญา พิชญ์บุญยิสา
147.ศรีวิไล จันทร์รวม
148.ศศิภรณ์ ทองคำ
149.ศิรินา ช่วงสวัสดิ์ศักดิ์
150.ศุภลักษณ์ แจ้งไชยศรี
151.ศุภวรรณ ศุภนิมิตวาสนา
152.ศุภาดา บุญพา
153.ศุภิสรา กล้าณรงค์
154.สมใจ คงหาญ
155.สิรินธร นันทนาวินิกุล
156.สิรินภา ธรรมจันทรา
157.สิรินาถ ฉัตรทอง
158.สิริลักษณ์ เจริญไทเพชร
159.สุกัญญา จันทร
160.สุกัญญา บุญเฉลียว
161.สุกัญญา เหลืองอ่อน
162.สุจรรยา รัศมีพรรณ
163.สุชาดา คงหาญ
164.สุชาดา แซ่เล้า
165.สุดาพร ตั้งสิริ
166.สุดารัตน์ เลิศลัดดาพร
167.สุพรรณ จันศรี
168.สุพรรษา วงยืน
169.สุพัฒนา พึ่งบารมีอุปถัมภ์
170.สุพัตรา พูนสุขสมบัติ
171.สุพัตรา ศรสุภาพ
172.สุภาภรณ์ เจริญศรี
173.สุรัสวดี วิสิทธิ์
174.สุวรรณา ใจแสน
175.สุวรรณา โชคชัยเจริญลาภ
176.สุวิดา กิตติพงษ์วรกร
177.สุวิมล ไพรอด
178.เสาวณีย์ ภาสุข
179.เสาวรีย์ จิตรแสวงทิพย์
180.หวันสุรี เหลาะเหม
181.อนงค์รักษ์ พิมภาวะ
182.อโนทัย ทองนาคพันธ์
183.อพิชญา ฮาเซ๊ะ
184.อภัสนันท์ หรรษานนท์
185.อภิชญณ์ ลือใจ
186.อภิรสา ทิรแสงละออ
187.อรทัย ศิริลักษณ์
188.อรนัฐ บุญวิริยะลัย
189.อรวรรณ จิตรแสวงทรัพย์
190.อรอุมา ผ่องกาษี
191.อรุณรุ่ง ตันตระกูล
192.อังศวีร์ หนูเสริม
193.อัชรา สิงหรา
194.อัญชลี ภูมิภักดิ์
195.อัญชิสา มหากิจสิริ
196.อาณดา แก้วมณี
197.อิศรา บุญมี
198.อุมาพร อ่อนขาว
199.อุมาลี นิลเดช
200.อนงค์พร อินทร์เปลี่ยน
201.รัยรอง โสดามรรค
202.ณัฐวุฒิ ฉัตรตระกูล
203.ศิริวรรณ สุรโกมล
204.รัตนาภรณ์ วิชายาณศาสน์
205.อนัยยา อรรถจินดา
206.ไอยดา เม้นพวก
207.ศรัญญา บุญฉ่ำ
208.ออมสิน คำตาล
209.วิภาวี สายสุนทรี
210.นุจรี แสงตะคล้อ
211.ขวัญข้าว วันทะนะ
212.ประนอม ภักดี
213.จารินี มธุระ
214.อังคณา เหลาตระกูล
215.ลลิตา โอวาทมหาศิลป์
216.สิริวรรณ ธงสาร
217.อนา ซอและ
218.ธาวิน ปัญญาดี
219.รัตติยา วงษ์อัยรา
220.รภัทลดา สุขเอี่ยม
221.กมลวรรณ แก้กระจ่าง
222.นาอัมห์ เลาะมะ
223.ปัทมาส พูลผล
224.วรพรรณ นุตะมาน
225.ธนิษฐา เอี่ยมดำเนินสวัสดิ์
226.ศรัญญา วงศ์วิลลา
227.ณัฐติกา เลาะภูมิ
228.สายทิพย์ เลาะหนับ
229.อมรา เจริญอรพันธ์
230.สุภัชญา ทองรม
231.มธุวลี แผ่วพันธ์
232.วรัญญา ทองกัน
233.สุจรรยา บินชัย
234.วรรษมล จันทร์ขาว
235.ณิชาภัทร บัวแก้ว
236.ชวิกา พงศ์ดำรงวิทย์
237.สุพินดา แก้วจาก
238.อรวรตา พัสสุทัช
239.สายทิพย์ เสนาะใจ
240.8058005xx 
241.8084820xx 
242.8156559xx
243.8166258xx 
244.8182547xx 
245.8186616xx 
246.8191458xx 
247.8192626xx 
248.8206154xx 
249.8224764xx 
250.8225512xx 
251.8283388xx 
252.8308610xx 
253.8311055xx 
254.8322999xx 
255.8377371xx 
256.8411775xx 
257.8469373xx 
258.8491038xx 
259.8501973xx 
260.8505692xx 
261.8531911xx 
262.8583999xx 
263.8584996xx 
264.8590558xx 
265.8608588xx 
266.8640508xx 
267.8707673xx 
268.8761646xx 
269.8822474xx 
270.8861525xx 
271.8908609xx 
272.8911145xx 
273.8920490xx 
274.8981519xx 
275.9279451xx 
276.9436286xx 
277.9470816xx 
278.9596493xx 
279.8137602xx 
280.8143947xx 
281.8163782xx 
282.8182748xx 
283.8191623xx 
284.8505969xx 
285.8554792xx 
286.8590272xx 
287.8678006xx 
288.9099489xx 
289.8197089xx
290.8977504xx 
291.8534348xx 
292.8555399xx 
293.8676228xx 
294.8839934xx 
295.9081258xx
296.9551254xx
297.8083254xx
298.9045221xx
299.9081154xx
300.8088254xx
 
หมายเหตุ **
เฉพาะผุ้โชคดีตั้งแต่หมายเลข 240-300 รบกวนโทรกลับทางทีมงานด่วน ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม ก่อน 10.oo น. เพื่อยืนยันสิทธิ์ที่ เบอร์ 02-3511621
(ถ้าไม่โทรยืนยัน จะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีค่ะ)
 
แล้วเจอกันในงาน วันเสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
ลงทะเบียน:      15.00 – 16.00 น. ที่โรงแรม ฎ ฎชา รีสอร์ท ตรงส่วน lobby (จะมีทีมงานตั้งโต๊ะลงทะเบียน)  
กิจกรรมงาน:    เริ่มงาน 16.30 – 22.00 น.    
สิ่งที่ต้องเตรียมมา: ใบเสร็จรับเงินที่ซื้อสินค้า บัตรประจำตัวประชาชน 
 
หมายเหตุ** 
เพื่อเป็นการง่ายและเร็วในวันที่ลงลงทะเบียน รบกวนจำลำดับเลขที่ของตัวเองไปด้วยนะคะ และรบกวนมาให้ตรงเวลาด้วยค่ะ

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ