*  

  * (กรุณากรอกรหัสผ่านอย่างน้อย 4 ตัว)

  *

 

ชาย      หญิง

 

อาชีพ :

 • นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา
 • การท่องเที่ยว
 • ธนาคาร / ตลาดหลักทรัพย์
 • ธุรกิจ น้ำเข้า ส่งออก
 • ประกันภัย
 • อุตสาหกรรมการผลิต / เคมี / เครื่องจักร
 • ธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
 • อินเตอร์เน็ต / คอมพิวเตอร์
 • การสื่อสาร / โทรคมนาคม
 • ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
 • บันเทิง / ศิลปะ
 • โฆษณา / สิ่งพิมพ์
 • โรงพยาบาล / คลินิก
 • สถาบันการศึกษา
 • รับราชการ / ทหาร / ตำรวจ
 • อื่นๆ

การศึกษา :

 • ประถมศึกษา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 • ปวส.
 • อนุปริญญา
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาเอก
 • อื่นๆ

รายได้ต่อเดือน :

 • น้อยกว่า 10,000 บาท
 • 10,000-20,000 บาท
 • 20,001-30,000 บาท
 • 30,001-40,000 บาท
 • 40,001-50,000 บาท
 • 50,000 บาทขึ้นไป

งานอดิเรก :

 • ดูทีวี
 • อ่านหนังสือ
 • ฟังเพลง
 • ช้อปปิ้ง
 • เล่นกีฬา